Visie en Missie

Visie

Het creëren van een stabiele, leefbare omgeving is een zaak van iedereen. Iedereen verdient een kans om daaraan werkzaam te zijn en zo de maatschappij en zijn omgeving duurzaam positief te beïnvloeden.
Het Sfeerkeeper College stimuleert en begeleidt studenten in het ontwikkelen van een voor hen waardevolle beroepsuitoefening. Een die de wereld van sociale veiligheid en welzijn èn die van de sfeerkeeper als professional en als persoon in één adem dient.

Leven en werken vanuit je hele hebben en houwen, motiveert, geeft voldoening en plezier. Het vinden van je persoonlijke kwaliteiten is een zoektocht. Waar ligt je hart? Wat wil je in je leven? Hoe kun je van nut zijn voor maatschappij en medemens? Hoe kun je jezelf in je dagelijkse werk realiseren?
In de visie van het Sfeerkeeper College is de verbinding met wat je doet bepalend voor de beroepsuitoefening.

Missie

Het Sfeerkeeper College biedt meerdere beroepsopleidingen aan op niveau 1 en 2. Hierin is, naast het leren van beroepsvaardigheden, aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling èn de daarmee samenhangende zelfreflectie van de student. Door de kleinschaligheid van onze opleiding kan hij zich snel veilig voelen in het aangaan van dit proces.
Wij scheppen een leeromgeving waarin leren, doen is in dagelijkse praktijk en waarin we vervolgens reflecteren op de opgedane ervaring. Deze, aan action learning verwante principes, zien wij als het ontkiemen van de professional. Een proces waarin de student zich bewust wordt van zijn bekwaamheden en deze al toetsend in de praktijk ontwikkelt.

Wij vragen van onze studenten een initiële betrokkenheid bij leefbaarheidsproblematiek en sociale veiligheid en een oprechte interesse in jongeren. Het scheppen van onderwijs vanuit praktijkervaring & bedrijfsleven, maakt dat we betrouwbare en inspirerende partners hebben. En het motiveert de student, omdat hij zo meteen een reëel zicht heeft op de beroepspraktijk en op de noodzaak en het nut van sfeerkeeping. Wij kunnen door onze contacten kwalitatief goede leerwerktrajecten bieden.

Het is onze missie de student mee te nemen in een flexibel en terdege - digitaal en face to face - gecoacht studieproces. Waarbij praktijkervaringen en kennis altijd hand in hand gaan met het persoonlijke. Zó ontstaat er ruimte om het leren een optimale kans te geven.
Zeker voor die studenten die moeite hebben met wetten en regels is het belangrijk de noodzaak te gaan ervaren, om dit op een gezonde manier om te buigen. Dan kan hij een professional en ervaringsdeskundige in één worden. Zo wordt zijn geloofwaardigheid en voorbeeldfunctie in de praktijk vergroot en kan hij zijn steentje bij gaan dragen aan een nieuw elan van sociale cohesie en duurzaamheid.
Als toekomstmuziek zien we op meer plekken vestigingen van de opleiding ‘sfeerkeeper’. Opleidingen die vanuit een voortdurende zelfevaluatie èn de ervaringen van onze studenten en de beroepspraktijk getoetst blijven worden.